آرکئوفشن پلی بین انسان معاصر و گذشتگان

مقدمه

جـــذابیت ھـــای دنیای بـــاســـتان از دید ھیچکس پـــنھان نیست، امـا گـاھی نـحوه ارائـه آنـھا بـه گـونـه ای خـواھـد بـود که از تــمایل انــسانھــا بــرای مــطالــعه و تــعمق در آن کاسته میشـود و این مـھم نـه بـه واسـطه ذات تـاریخ بلکه بـه دلیل عـدم تـوانـمندی مـا بـه ارائـه تـاریخ بـه صـورتی جـذاب است.مـا در آرکئوفـشن بـه دنـبال ارائـه جـذاب و آمـوزنـده از تـاریخ بـه صـورتی ھسـتیم تـا شـاید بـه واسطه‌ی  ابـزاری دلچســب بــتوانیم انــسان را بــا تــاریخ کھن آشــتی دھیم.ایران در طــول تــاریخ، فــراز و نشیب ھــا، روزھــای سـخت و پیروزھـای زیادی بـه خـود دیده اسـت.یکی از فـصل ھـای درخـشان در طـول تـاریخ ایران، تـمدن ایلام بــاســتان اســت و نخســتین دفــتر مــا نیز از تــاریخ ایلام بـاسـتان آغـاز میشـود، دورهای که دربـردانـده بـخشھـایی گسـترده از تـاریخ دنیای بـاسـتان آغـاز بـه شـمار میرود و تـا بـه امـروز دانـشمندان زیادی از سـراسـر جـھان را بـه خود مشغول کرده است. ما به واسطه‌ی زبان مد با شما به دنیای پر رمز و راز باستان سفر خواهیم کرد، به ایلام، سومر ، آکاد، به دیدن آشوری های باستان می رویم و با دنیای مصر بیشتر آشنا می شویم، در اروپا به دیدار سلت ها می رویم و در هیچ جای جهان اثری نخواهد بود که به سراغ آن نرویم. زبان مد باعث خواهد شد تا تاریخ بر روی لباس های شما به حرکت در آید. 

صدرا شریعتمداری بنیانگذار برند آرکئوفشن

دیدگاهتان را بنویسید