ایلامی های نخستین

آغاز ایلام از مصر باستان و اهرام مصر تا سرزمین‌های اعجاب برانگیز فلات ایران به هر سو بنگرید،‌ آثاری بیشمار و خارق العاده از دنیای قدیم به‌جای مانده است. آثاری…

ادامه خواندن ایلامی های نخستین

آرکئوفشن پلی بین انسان معاصر و گذشتگان

مقدمه جـــذابیت ھـــای دنیای بـــاســـتان از دید ھیچکس پـــنھان نیست، امـا گـاھی نـحوه ارائـه آنـھا بـه گـونـه ای خـواھـد بـود که از تــمایل انــسانھــا بــرای مــطالــعه و تــعمق در آن…

ادامه خواندن آرکئوفشن پلی بین انسان معاصر و گذشتگان